is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heilige Geest ons dit stuk der verkiezing:

O O

openbaart, dan ontvangen wij ook de verzekerdheid des geloofs; want het spreekt vanzelf, dat diezelfde God, die ons in Christus uitverkoren heeft, ons ook in Hem verlost heeft. Dan houdt het klagen en twijfelen op; want dan dragen wij het zegel der uitverkiezing. Dan weten wij, dat het God is, die ons uitverkoren heeft en die ons aan den Zoon gegeven heeft, en deze zekerheid is als het ware een gouden pelgrimsstaf in het land der vreemdelingschap, een zalige verzekerdheid, die niets of niemand ons meer rooven kan. In het hart van dezulken is uitgegoten

O O

de liefde Gods, en de vrees is daardoor buitengesloten. Zij kunnen in waarheid zeggen : Abba, Yader ! En dan wordt ons leven een gestadig antwoord op de liefde, die God ons heeft bewezen in Jezus Christus onzen Heer.

Wij zijn de Zijnen en behooren Hem toe, echter niet alleen om Zijne zegeningen te deelen, maar ook om hier op aarde in Zijne voetstappen te wandelen. Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld (Joh. 4 : 17). En eindelijk behooren wij Hem ook toe om Zijne toekomst met Hem te deelen.