is toegevoegd aan uw favorieten.

Kom tot Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer gij in dat voornemen voortleeft, zal de gewoonte u in ijzeren kettingen smeden, en het u eiken dag moeielijker worden die te verbreken, Hoe langer gij wacht, hoe meer tijd de satan heeft om te werken. Hij is ijverig bezig met zijne strikken te spannen en zijne netten te weven. Gij zijt zijn gevangene, en hij snoert de koorden, die u binden, steeds vaster en vaster. Telkens, wanneer gij zondigt legt hij u eene nieuwe kluister aan. Iedere goede indruk, dien gij onderdrukt, ieder uur waarop gij uwe bekeering uitstelt, is eene nieuwe keten tot de oude toegevoegd. En indien gij thans niet ontvlucht, hoe zult gij kunnen hopen, dat gij ontvluchten zult, wanneer uwe kracht zwakker en uwe boeien sterker zullen geworden zijn? „O, gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap." Kom heden nog tot Jezus, zoo gij ooit wenscht tot Hem te komen! Hij wil te midden der verzoekingen uw gids, te midden uwer zorgen uw trooster, te midden uwer gevaren uw beschermer zijn. Offer het voorrecht, van zulk eenen vriend te bezitten niet op aan het genot van éénen dag! Zeg van heden af: „Mijn Vader! Gij zijt de Leidsman mijner jeugd.''''

Lees: Spreuk. 3 : 1—24; 4, 8 : 17. Pred. 12 : 1.

GIJ GEVORDERDEN IN JAREN, EN GIJ,

OUDEN VAN DAGEN, KOMT!

Voor u is de morgen des levens voorbij! Gij hebt den top des bergs bereikt, of zijt nederdalende naar de vallei aan geene zijde. Met haastige