is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon Hein zonder vrees naderen. Hij had voor allen een vriendelijken blik en een woord van bemoediging, behalve voor den geveinsde. Zijne tegenwoordigheid verspreidde overal eenen liefelijken glans. De wet der liefde was op Zijne lippen, en de wijze, waarop Hij eene gunst verleende, was een even sterk bewijs van Zijne welwillendheid als de gunst zelve. O, laat ook die geest in ons zijn! Geef Heere, dat het aan mij blijke, hoe Uwe dienst de menschen zoowel aangenaam als rein maakt. Laat de vroomheid mij aanlokkelijk zijn. Laat de liefde tot U mij blijkbaar met liefde tot mijne medemenschen bezielen. Geef, dat ik zoowel te huis in mijn gezin als in de wereld, zoowel met mijne gemeenzaamste vrienden als met vreemden in die kleine woorden, blikken en daden, die bet grootste gedeelte van het leven uitmaken, moge doen blijken, hoe beminnelijk Gij zijt! Laat een gemelijk humeur, een stuursche blik, een onvriendelijke toon, een terugstootend voorkomen of aanmatigende houding verre van mij zijn. Help mij, als Uw navolger, niet alleen die dingen aankweeken, welke waar en recht zijn, maar ook die, welke liefelijk zijn en welluiden.

Matth. XI: 39; Fil. II: 5—8; IV : 8; Hebr. VII: 26 enz.