is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden van gezinnen, die werkeloos zijn en werkelijk na nauwkeurig onderzoek blijken lnilp noodig te hebben en waardig te zijn, gedurende eenigen tijd aan werk worden geholpen door het sorteeren van oud papier.

Voor al dergelijke dingen is geld noodig, en wel in hoofdzaak om de eerste kosten van inrichting te bestrijden.

Och hoevelen verkeeren nog in de meening, dat het Leger des Heils bronnen heeft, waaruit het zonder eenige moeite duizenden guldens kan putten om een nieuwen arbeid aan te vangen.

Dit is een betreurenswaardige vergissing, — betreurenswaardig omdat heel wat rijke menschen indien ze beter wisten, het Leger des Heils ook beter zouden kunnen helpen.

Wat het Leger des Heils met het geld doet? Wel hier hebt ge weer een duidelijk voorbeeld ervan in deze papiersorteering.

In acht en een halve maand werd aan 138 hoofden van gezinnen, welke van geen enkele zijde eenigen steun ontvingen, een gelegenheid gegeven iets te verdienen door dezen arbeid, die aan niemand anders het brood uit den mond nam; aan loonen werd uitbetaald een bedrag van ongeveer f 3600, waardoor deze gezinnen eenige weken voor volslagen gebrek bewaard werden. Bovendien was dit voor de betrokken personen heel wat aangenamer dan liet ontvangen van een aalmoes.

PRACTIJK BETER DAN THEORIE.

Er zijn menschen, of liever er zijn theoriën dii zeggen, dat dit loon veel te weinig was. Daar stemmen wc mee in. Waarmede we echter niet instemmen is de. bewering, dat liet beter geweest zou zijn deze menschen niet hunne vrouwen en kinderen over te laten aan algelieelen ondergang, honger en ellende, die misschien ook hen gelijk zoo vele anderen tot misdaad zou hebben doen vervallen.