is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetgever van Zijn volk. Hij is jegens ons oneindig in wijsheid en onpeilbaar in liefde; Hij alleen weet wat noodig is voor ons wezenlijk welzijn en ons oeuwig heil, en zal dus niets van ons eischen, wat met die liefde zou strijden, welke Hem bewoog om Zijn leven voor ons te geven. Als wij ons dit voorstellen en gedenken wie tot ons spreekt in deze verzen, dan beschouwen wij Zijn raad, Ziju verzoek en Zijn bevel aan ons, als Zijne discipelen of leerlingen, bij de overweging dezer woorden voor ons zei ven j Vergadert u geene schatten op de aarde.

De meening van deze les is zeker zoo, dat de discipelen en volgelingen van den Heere Jezus, de christenen die vreemdelingen op aarde en pelgrims in het leven zijn, niet moeten trachten om hunne aardsche bezittingen te vermeerderen; want hun tehuis is niet op deze vergankelijke aarde, noch verwachten zij daar te blijven wonen 1).

Hit is zoowel een woord voor arme als rijke geloovigen; want het doelt niet minder op het brengen van stuivers in de spaarbank, als op het beleggen van duizende gulden in fondsen a), of op het koopen van huizen en akkers.

Evenwel men zal zeggen: Moet dan niet ieder wijs en voorzigtig mensch zijne middelen

*) Hebr. XIII: 14. — 2j Bezitting als schuldbrieven enz.