is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch nu komt de vraag: Hoe zal ik bereid worden voor de eeuwigheid ? waardoor zal ik zalig worden? wat is vergeving van zonden? en dan luidt het antwoord: Geloof alleen in den Heere Jezus x), vertrouw op Hem, en door het gebed zal Zijne genade ") uwe ziel verlossen. Hij heeft de straf3) gedragen, opdat wij als schuldige zondaren door het geloof zouden behouden worden. Hij heeft de Wet Gods vervuld *), is gehoorzaam geweest tot in den dood B), ja door den zoendood van het kruis heeft Hij ons gered; opdat verloren zondaren in Hem zouden gelooven, en wij om Zijnentwil regtvaardig mogen zijn voor Gód 6). Overdenk deze waarheid, en overweeg wel in u zeiven, waarin de ware vrede bestaat7).

Alleen door het geloof in den Heere Jezus, kunnen wij vergeving erlangen voor onze zonden 8) en vrede verkrijgen met God9); alleen door te gelooven in den Heere Jezus en op Hem te vertrouwen als Zaligmaker, worden wij kinderen Gods, en vinden dus in God onzen hemelschen Vader 10) ; dan mogen wij Hem vragen om alle geestelijke en tijdelijke zegeningen en weldaden "), waaraan wij behoefte hebben.

*) Hand. XVI. 31. - 9) 2 Cor. XII : 9. - 3) Jes. LUI: 5. - 4) Rom. VIII: 4. — 6) Fil. 11:8. — . 6) 2 Cor. V:21. — 7) Luk. XIX: 42. — 8) Rom. 111:24. - 9) Luk. 11:14. - 10) Matth. VI: 9— 13. — 1X) Psalm XX : 6.