is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Christelijke Lezer /

Hiermede breng ik U eene tweede uitgave van Raad en Bestier voor des Christens wandel, zooals die door Mr. Müller gegeven wordt in zijn verbaal van des Heeren leidingen met George Müller.

Ik had dit boekje voor de eerste maal uitgegeven met den titel: het Licht van den Zevenden dag — Een boekje, op dit eiland Zuid-Beveland uitgegeven onder den titel: Wij zijn in de schemering van den zevenden dag, gaf mij aanleiding tot dit bijzonder opschrift. Dewijl echter dat laatste boekje in de schemering van het duister is verdwenen, zoödat men er althans hier niets meer van verneemt, zoo dunkt mij, dat ik nu bij den tweeden druk ook een anderen titel mag kiezen. Bij gebrek evenwel van beter, aanvaarde men dit boekje onder de nieuwe benaminsr.

*) Men leze de Beschouwingen over het Duizendjarig Rijk, uit het Eogelsch door den zelfden vertaler.