is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xir «-» —

het geen zonde was, - maar zij doen het om hun eiqen lust te bevredigen. Iemand drinkt zich met dronken of begaat eenige andere zonde, omdat hij zondigen wil, maar omdat hij er genot m vindt. In dit opzicht is de duivel de verpersoonlijkte ze fzucht: om zijn boosheid en wraakzucht tegen God te bevredigen, zou hij Hem van Zijn troon willen stooten en het geheele menschelijke geslacht willen verdoemen.

11. Wanneer men dus hiervan uitgaat, is de ware Godsdienst liefde?

Ja ware godsdienst is liefde. Hij bestaat hierin, dat men zich geheel geeft om goed te doen en anderen gelukkig te maken. Dit is de godsdienst van Jehova - G°od is liefde! Dit was de godsdienst van Jezus Christus: - Gij weet de genade van onzen Heer Jezus Christus, Die, ofschoon Hij rijk was, voor ons arm werd, opdat wij door Zijne armoede rijk zouden worden.

„Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is nit God, en een iegelijk die liefheeft is urt God geboren en kent God „Die niet lief^eft, heeft God niet gekend, want God is Liefde. 1 Joh. 4.7,8.

12. Alzoo is slechts een hart vol liefde, dat een leven vol vriendelijkheid voortbrengt, Gode welbehagelljk op aarde, en een voorbereiding voor den Hemel ?

Ja- liefde is de vervulling der wet, want de liefde is uit God, en die liefheeft is uit God.geboren. Al gaf iemand al zijne goederen aan de armen en