is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calvinisten beweren, dat het dit beteekent, maar net is niet zoo en verscheidene gedeelten in den Hijbel spreken deze uitlegging tegen. Inderdaad deze, evenals iedere andere belofte van redding voor eeuwig is afhankelijk gemaakt van geloof en gehoorzaamheid. (Zie Afd. 20.)

21. Welke is eene der voornaamste oorzaken van het verkeerd begrepen van deze en gelijksoortige teitsten $

Deze teksten zijn van toepassing gemaakt op personen, in plaats van zooals zij bedoeld zijn, op karakter en geaardheid. God is geen aanziener des persoons, maar Hij ziet het hart aan.

De uitverkiezing in den Bijbel beteekent eenvoudig de verkiezing van personen van een zekere geaardheid om bepaalde zegeningen te ontvangen 01 een zekere bestemming, waartoe hun karakter hen geschikt maakt. Bijvoorbeeld —

God heeft, van alle eeuwigheid, voorbeschikt of voorbestemd:

Dat belijdende en berouwvolle zondaars vergeving zullen ontvangen.

Dat zij, die gelooven in den Heer Jezus Christus gered zullen worden. p

Dat zij, die Hem verwerpen, zullen verloren gaan

Dat de geloovigen Zijn welgevallen deelachtig zullen worden.

Dat zij die volharden tot het einde zalig zullen worden.

22. Heeft God niet de macht om de handelwijzen, die Hij afkeurt in de menschen, te beletten? Kan God, met andere woorden, de zonde niet verhinderen i