is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt opgenomen; zoodat ten laatste de duivel met al de verloren zielen, de niet gevallen engelen en de door het bloed gereinigde heiligen voor Gods troon zullen ontmoeten. Dit wordt genoemd: de leer der herstelling.

6. Welke bedenkingen hebt gij tegen deze leer?

1. Zij is in lijnrechte tegenspraak met den Bijbel, waarin duidelijk staat, „zoo wie eenig woord zal gesproken hebben tegen den Zoon des menschen, het zal hem vergeven worden, maar zoo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende."

„Hg, die vuil is, dat hg nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde." Openb. 22 : 11.

2. Zij stelt de pijnen der hel voor als zijnde meer afdoend en krachtdadig tot redding en reiniging der zondaren, dan het bloed van Christus en de werking van den Heiligen Geest, en zij is dus in lijnrechte tegenspraak met de woorden van den Heiland, toen Hij sprak: „Indien zij Mozes en de profeten niet hooren, zoo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de dooden opstond, zich niet laten gezeggen." (Luk. 16 : 31.)

7. Wat is de andere beschouwing, welke ontkent, dat de straf der hel eeuwig duren zal?

De andere klasse van tegenstanders zegt, dat na