is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat was een uiterst verstandig woord.

Maar die Broeders Evangelisten, en wie er meer in hun voetstappen treden, willen daar niet van hooren.

Zijt gij zoo zeker van uw zaak?

Zóó zeker dat gij hen meer hebt te geven dan gij hen ontneemt? Durft gij dat nu maar aan, hen aan de zelfde verwerping bloot te stellen waarmede gij verworpen zijt? Durft gij hun te zeggen: «Gij hebt geen vrede. De vrede van Rome is niet de vrede Gods. Gij hebt alles te verlaten, niet te berekenen wat het u kosten zal » ?

Laat de menschen toch verstandig zijn en berekenen dat zij er hun brood mee kunnen kwijt raken, met hun familie in botsing zullen komen. Als gij hen iets te brengen hebt, moet hen een vrede zijn die alle verstand te boven gaat.

Nu, Broeders, verstandig zijt gij niet. Tegenover de wereldwijsheid moet gij 't afleggen. Gij let te veel op de dingen die niet worden gezien. Ik bedoel: gij beschouwt ze te veel als werkelijkheid, alsof ze « echt ». waren.

Maar vrede hebt gij. Heerlijken vrede. Vrede Gods, die meer is dan verstand. Waartegen al de redeneeringen berekeningen, in de weegschaal opgenomen, minder zijn dan ijdelheid. Vrede die u sterk maakt en kloek. God beware u dat gij «verstandig» zoudt gaan worden. Hij vermenigvuldige in u de dwaasheid — ik had bijna geschreven « de razernij » — des kruises.

Gaat voort, gaat voort dien vrede uit te roepen in uwe kapellen en schuren en aarzelt niet — ja ook, den huiselijken vrede er om te verstoren. Gij oordeelt dit: dat , er geen andere vrede is, dan in het bloed des kruises.

Verkondigt het dan ook. God verdubbele uw stem, uw overgave, uw eigen vrede. Weest maar met uw