is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De laatste tijd waarin wij leven.

2 Petr. II.

VANWAAR KOMT HET KWAAD IN DE WERELD?

LLE denkende geesten hebben zich meer of minder beziggehouden met deze vraag. Uit God, de eeuwige goedheid, het licht, de liefde en heiligheid, kan het kwaad onmogelijk voort-

komen. Van Hom, de Vader der lichten, komen niets dan goede en volmaakte giften. Alleen de II. Schrift geeft ons klaar en zeker antwoord op de vraag: vanwaar het kwaad ? Zij getuigt dat al het booze in de wereld komt uit het rijk der duisternis, van den ouden leugenaar en moordenaar, den Duivel.

Hoe het mogelijk was dat deze engel des lichts zoo diep vallen en tot vorst der duisternis worden kon, kunnen wij niet vatten, maar eens bij de voleinding aller dingen, als alle verborgenheden Gods geopenbaard zullen worden, dan zullen wij het vatten.

Genoeg ... de Duivel is de booze vijand. Hij heeft onze eerste ouders tot de zonde vervoerd, en daardoor duizendvoudig lijden van geestelijken en stoffelijken aard, in de wereld gebracht, en sedert dien tijd heerscht hij over al de kinderen des ongeloofs en der ongehoorzaamheid.

Maar waarom laat God dan den Duivel zoo huis-

Ons zal geen licht ontbreken, Als 't Lam de kaars is daar omhoog.