is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe wordt ik rechtvaardig voor God?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht weg. Zoolang gij de zonde houdt, houdt de booze u. Zoodra gij uw zonde beleden hebt, heeft hij geen vat meer op u.

Overleg ernstig.

Wat wilt gij? Wilt gij met uw zonde blijven tobben, of wilt gij er van af? Wilt gij een zondaar blijven, of wilt gij zalig worden? Wilt gij onder de menschen in uw verbeelding nog wat lijken, of wilt ge het ook voor de menschen weten, dat gij een zondaar zijt? Wilt gij uwe zonden bedekken, en als een verborgen kanker laten voortwoekeren, of wilt gij, terwijl er nog redding is, een ietwat pijnlijke operatie ondergaan?

Wilt gij als Ezau en Judas weenen en sterven in de zonde; of wilt ge met Petrus weenen aan Jezus' voeten, en daar ervaren, dat Hij uwe zonde wegneemt?

Gij moet hier een stap doen.

Als gij op een zinkend schip zijt, en de kapitein verklaart: „Nog enkele minuten en het schip zinkt in de diepte", en er is een reddingsboot om te kunnen ontkomen, dan helpt uw overtuiging dat het zoo is als de kapitein zegt, u niets; gij moet dan een stap doen.

Overleg ernstig.

Wilt gij met uw goederen, met uw gewaanden goeden naam, met uw zonden en lasten, met uw honger ■" en smart omkomen, of wilt ge — schoon anderen met u spotten — schoon het tegen uw natuur ingaat — schoon gij er haast niet toe komen kunt, — schoon gij niet weet hoe het 'vervolgens gaan zal — u overgeven met belijdenis van zonde, in de armen van Jezus?

Gij moet van tweeën één: öf uw zonden bedekken, waarvan gij overtuigd zijt, en eindelijk in wanhoop sterven, öf gij moet uw zonde belijden, met het voornemen des harten om — 't kost wat 't kost — nooit weer in de zonde terug te keeren.

Zijt gij daartoe beslist, komt gij tot deze daad, dan zult gij de wonderbare liefde Gods ondervinden. Eer gij belijdt, kunt gij Gods vriendelijk aangezicht niet zien, en den troost van God niet smaken, want dan