is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen geluid werd vernomen tusschen de dichte rijen der menschen. De mannen op het platform zaten met gebogen hoofd, heel de bijeenkomst boog zich diep voor den onzichtbaren Heer, Die zoo nabij was om Zijn volk te verbreken, te reinigen, te genezen, en te brengen in eene wonderbare gemeenschap met Zich zeiven. Niemand lette er op dat de tijd verstreek. Het werd donkerder en donkerder in de groote zaal. De schaduwen van de avondschemering breidden zich uit over het groote, heilige zwijgen der menschenmenigte. En toen eindelijk hield de spreker op.

Seelisch of Geestelijk. *)

Eene gezonde bijbelsche wasdom, een groeien en opwassen tot een volkomen man, tot de mate der grootte van de volheid van Christus (Eph. 4 : 13) is mij niét denkbaar zonder 't juiste licht over 't onderscheid tusschen seelisch en geestelijk. Ik wil in dit verband eerst wijzen op Hebr. 4, volgens welke het scheppende woord, waardoor de wereld is geschapen, en waardoor elk geestelijk leven geschapen, in 't aanzijn geroepen wordt, een criticus is — volgens den

*) Wij laten hier 't woord „seelisch" staan, daar 't juiste woord daarvoor in 't Hollandsch ontbreekt, en willen het liever in een noot omschrijven. Onder seelisch verstaat Stockmayef 't gebied van onze aandoeningen, gevoelens, stemmingen, dat tot 't fijnere deel van onzen persoon kan behooren, waarop ook de dingen uit de geestelijke wereld een zekeren indruk kunnen maken. Maar dit gebied moet scherp onderscheiden worden van dat werk der herschepping, dat een nieuw levensbeginsel in ons brengt, terwijl Stockmayer het seelische leven altijd nog aanmerkt als een verfijnde uiting van ons natuurlijk leven.