is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooten zegen geweest. Maar toen ik in 1865 mijne campagne in Whitechapel begon, lag het zoover buiten mijne bedoeling om een nieuwe godsdienstige gemeenschap te stichten, dat ik veelmeer vervuld was van de gedachte mijne „bekeerlingen" gerust te kunnen aansporen zich aan te sluiten bij de bestaande Kerken uit de omgeving; dit deed ik dan ook. Maar toen ik weldra bemerkte, dat mijne protégés niet bijzonder hartelijk ontvangen werden — om het zoo zacht mogelijk te zeggen — en dat zij daardoor gevaar liepen om enkel uit gebrek aan hulp en toezicht weer af te dwalen, en bovendien de noodzakelijkheid zich deed gevoelen, dat zij een werkzaam aandeel namen in den arbeid waarvoor ik bijna onmiddellijk te staan kwam, besloot ik hen te vereenigen en hen in kleine groepen te verdeelen, volgens de methode, die mij toen het best toescheen.

De ondervinding toonde mij later — misschien is het beter te zeggen: overtuigde mij — dat ik in deze bekeerden of, zooals wij hen langzamerhand gingen noemen, deze „leden , een zeer uitgezocht hulpmiddel en een invloedrijke kracht had om toegang te verkrijgen tot mannen en vrouwen, die onder dezelfde omstandigheden verkeerden waaronder zij zeiven geleefd hadden. Ik bemerkte, dat gewone arbeiders in hunne werkmanskleeren bij hun eigen stand de aandacht konden trekken, die mij, met mijn theologische woordenkeuze en mijn meerdere kennis, rondweg geweigerd werd. Ik bemerkte, dat de slaven der onmatigheid toegankelijk waren voor den invloed en de getuigenis van kleine scharen bekeerde dronkaards, wier boodschap een boodschap was van hoop, terwijl de mijne er maar al te vaak een van veroordeeling was. Ik bemerkte, dat de wilde en bandelooze bewoners van East-End, wier hoogst begrip van geluk dikwijls beperkt was tot een kegelbaan, een tent voor boksers of een „stuiverstheater", konden gaan gevoelen, dat er ten slotte toch nog wel iets goeds in den godsdienst was, als zij zagen, dat onder