is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vraagt mij wel eens, hoe ik denk over hen, die mij weer verlaten hebben. Wel, ik kan met dankbaarheid gewagen, dat wij met de groote meerderheid hunner nog voortdurend in vriendschappelijke en liefdevolle betrekking staan. Het was wel te voorzien, dat in werk zooals het onze, hetwelk natuurlijk niet alleen zware inspanning, onophoudelijke zelfverloochening en dikwijls moeilijke ontberingen van allerlei soort met zich brengt, sommigen onwaardig zouden blijken, anderen moedeloos zouden worden, nog anderen midden onder het werk neer zouden vallen, terwijl weer anderen, al meenden zij het nog zoo goed, ongeschikt zouden blijken. Dit kon niet anders, want wij zijn gewikkeld in een werkelijken strijd; en wie heeft ooit gehoord van oorlog zonder wonden en verliezen? Maar zelfs blijft van degenen, die aldus van den rang van officier afstand deden, een groot gedeelte — in dit land negen van de tien — aan onze zijde, terwijl zij zich met het een of ander vrijwillig werk in onze gelederen verdienstelijk maken.

De mannen en vrouwen, die allen te zamen ons bestuur uitmaken, zijn in hun geheel een duidelijk bewijs van de tegenwoordigheid van Christus in ons midden, daar zij zich geen onwaardige opvolgers betoonen van de Apostelen. Zij zijn van God gezonden om de eischen Zijner wet en de rijkdommen van Zijn Heil bekend te maken aan allen, die het eerste niet beseft, het tweede niet ondervonden hebben. Zij zijn wegbereiders van een godsdienst, die van hen eischt een sterk voorbeeld van werkkracht, van een geloof, dat hen vriendelijk maakt te midden van oproerigen, bedriegers, ondankbaren en wreedaards; van een liefde, die hen met de drijfkracht van het goddelijk medelijden uitzendt tot de zorgeloozen, de zinnelijken, tot degenen, die hen smaden en afpersen, terwijl zij tevens in nauwe aanraking komen met de verstootenen, verloornen en gebrokenen van harte.

Voorwaar, de godsdienst beteekent voor hen niet alleen