is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de rails der spoorwegen zitten daar velen, ook weenen zij, als zij gedenken aan Sion.

Zij hebben hunne harpen gehangen aan de telegraafkabels, die daar langs zijn.

Maar. als in die gevangenis een lied van hen begeerd wordt, als men hun zegt: komt, zingt eens een lied der vreugde ! dan zeggen zij: hoe zouden wij een lied des Heeren zingen in het vreemde land, ja, zoo ik U vergete, o Jeruzalem mijner vrome jeugd, zoo ik U niet verheffe boven het hoogste mijner blijdschap! _ , „ •

O, waren de belijders van Christus krachtvoller in geloof en getuigenis, waren zij meer modern, in den waren zin des woords, nevens de smaadheid, die op zulk getuigen onvermijdelijk volgt, zou toch ook overal eene diepe en luidsprekende behoefte hun tegemoetkomen, ja vele weenende harten zouden hun toevallen 1

De profetie toont strijd voor de gemeente, in de toekomst,

maar niet minder overwinning.

In die zekerheid laat ons gelooven, arbeiden en hopen . )

* *

*

Amen, man Gods I Arbeiden, in geloove en hopel Dat willen wij.

Daartoe helpe ons God 1

') „Blijft op de hoogte". Bh. 16-