is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen voor openlucht-samenkomsten van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55 22

24 23

Lang had de zonde mij bekoord;

Ik kende schaamt noch vrees; Toen werd mijnvalsche rust verstoord, Daar men op 't kruis mij wees.

KOOR.

O, het Lam, het bloedend Lam! Het Lam op Golgotha!

Men velde Hem neer,

Maar nu leeft Hij weer, En schenkt ons Gods gena.

Ik zag Hem hangen aan het hout,

Het oog op mij gericht,

Terwijl het doodszweet, klami en koud, Hem parelde op 't gezicht.

Nooit, dat 'kZijn droeven blik vergeet;

Die heeft mij 't hart doorboord! -"t Was of Hij mij Zijn lijden weet, Al sprak Hij ook geen woord.

Hij zag mij nog eens aan en sprak:

„Uw schuld vergeef ik u: Hoewel uw zonde 't hart mij brak, Toch vindt gij 't leven nu!"

Ik hoorde Jezus' zachte stem: „Vermoeide, kom tot Mij!

Leg 't matte hoofd aan Mijne borst, Van vrees en kommer vrij!"

Ik wam gevloden tot den Heer, Vermoeid, door zonde en strijd

Ik vond in Hem mijn rust en vreê, Nu ben ik gansch verblijd.

Ik hoorde Jezus' zachte stem:

„Zie, 't water, dat Ik -geef,

Is levenswater voor de ziel; Buk neder, drink en leef!"

Ik kwam tot Jezus, en ik dronk Uit 's levens heilfontein;

Mijn zieledorst is nu gelescht,

Mijn hart vernieuwd en rein.

Ik hoorde Jezus' zachte stem: „Ik ben der wereld Licht!

Zie slechts op Mij! Uw morgen daagt. Geen donker blijft in 't zicht!"

'k Zag op tot Jezus, vond in Hem Mijn Morgenster en Zon;

Nu wandel is steeds in Zijn licht; Hij is mijn Levenszon.

24

Geen vriend als Jezus, zoo trouw en teeder!

Neen, niet één!

Geen kan als Hij onze zielsmart heelen,

Neen, niet één!

KOOR.

Jezus kent al uw strijd en zorgen,

Leidt u veilig door 't leven heen.

Geen vriend als Jezus, zoo trouw en teeder! Neen, niet één!

Geen enkel uur, of Hij is nabij ons!

Neen, niet één!

Geen nacht zoo zwart, of Zijn licht maakt blij ons. Neen, niet één!

Werd ooit een kind Gods door Hem vergeten?

Neen, niet één1 Liet ooit één zondaar hij vruchteloos smeeken? Neen, niet één!

Werd ooit een gave als de Heiland gegeven?

Neen, niet één!

Zal Hij ons weig'ren het eeuwig leven?

Neen, niet één!