is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouwen- en bedeelden-kiesrecht in de Ned. Hervormde kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. S.

Nevensgaande inleiding werd door mij gehouden op de Classicale Conferentie van 12 November 1917 te Leeuwarden. De vergadering verzocht mij deze inleiding voor den druk te willen afstaan om haar zoo ruim mogelijk te kunnen verspreiden. Ik meende dit eervol verzoek niet te mogen weigeren en zou mij van ganscher harte verheugen, indien deze inleiding een weinig zou mogen meewerken, dat de voorloopig aangenomen wetswijzigingen voor vrouwen- en bedeelden-kiesrecht met de vereischte meerderheid van stemmen der gezamenlijke leden van de Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken werden goedgekeurd.

Ds. D. J. ARIS.

DRACHTEN, Januari 1918.

L. S.

Namens de Classicale Conferentie bovengenoemd, en op haar verzoek, wordt dit geschriftje aangeboden ter ernstige overweging aan allen, die mede zullen hebben te beslissen in den loop dezes jaars over de al of niet invoering van vrouwenen bedeelden-kiesrecht in de Ned. Herv. Kerk.

Het Moderamen der Conferentie,

Dr. C. H1LLE RIS LAMBERS, pred. te Jorwerd,

Voorzitter.

Ds. G. J. KOOPS, pred. te Beers en Jellum,

Penningmeester.

Ds. B. KLEIN WASSINK, pred. te Leeuwarden,

Secretaris.

LEEUWARDEN, Februari 1§18.