is toegevoegd aan uw favorieten.

Geloofsgenezing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zijn met hetgeen gevoeld wordt de grondbeginselen van het Leger te zijn, waaraan onze Officieren eene besliste en verstandige instemming hebben geschonken, zou men er tegen opkomen, ze tegenstaan en tegenspreken bij elke gelegenheid, waar zij eenigermate op den voorgrond werden gesteld. Als deze inzichten onontbeerlijk waren voor de belangen van het Leger en de wereld, of inderdaad voor de redding van een eenig zondaar, dan zou dit eene zeer ernstige bedenking zijn; maar wanneer men in gedachten houdt, dat elk verstandig mensch die deze denkbeelden huldigt, toestemt dat zij slechts van ondergeschikt belang zijn; en wanneer men bovendien bedenkt, dat wij ze beschouwen als valsch en onschriftuurlijk, dan zou het toelaten er van, naar het mij voorkomt, eene onuitsprekelijke dwaasheid zijn.

Nu, God heeft ons als een volk tot op heden genadig bewaard voor twisten over leerstellige kwesties, met alle daaruit voortvloeiende onaangenaamheid en bitterheden, en ik gevoel de ernstigste verplichting op mij rusten! om de invoering daarvan te voorkomen zooveel ik maar eenigszins kan. Wij zullen ze niet hebben over dit onderwerp, indien ik het kan beletten.

Toe te laten, dat deze denkbeelden onder ons werden geleerd, zou aanleiding geven, denk ik, dat de aandacht van ons volk werd afgeleid van de meer belangrijke bezigheid, waarvoor het Leger in 't aanzijn werd geroepen.

üe overgroote meederheid van de mannen en vrouwen en kinderen om ons heen zijn met rassche schreden op weg naar de hel. Terwijl zij eten en drinken, huwen en ten huwelijk gegeven worden met muziek en zang, verbreken zij de wetten van God, vertreden het Bloed van Christus, weerstaan de werkingen des Geestes, en lachen om de nietige pogingen, die eene zwakke kerk in t werk stelt om hen te stuiten. God heeft ons in het strijdperk geroepen, Hij heeft ons de aandacht van de in zonde omkomende millioenen geschonken, en ons bevel gegeven om de bazuin te doen hooren en de wereld op te roepen tot onderwerping en verlossing. Zuilen wij^ ter zijde wijken om te redeneeren over deze twijfelachtige kwesties — kwesties, waarover zij die ze voorstaan het zelfs niet onderling eens zijn ? God verhoede het! Voorwaarts, mijne makkers, met uw eigen heiligen kruistocht! Dringt vooruit in den veldslag en strijdt vuriger dan ooit voor de redding der verloren wereld 1

Neen, deze denkbeelden moeten niet geleerd worden