is toegevoegd aan uw favorieten.

In dras en slijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UlTKOODIG-ING-

tot een

KOFFIE-SAMENKOMST

voor Vrouwen en Meisjes,

heden nacht 1 uur, in het lokaal „JERUEL", Viervindenstraat.

Zóó gesterkt en gewapen 1 verlaat men dit zaaltje aan de achterzijde, uitkomende in de Vierwindenstraat, waar al dadelijk met liet werk begonnen wordt tot aan de Zandstraat, waar het gezelschap zich in tweeën splitst.

Vóór eenige jaren is met dezen arbeid een aanvang gemaakt. Toen de broeders en zusters er voor het eerst op uittrokken, waren ze lang niet zoo rustig als nu. Met hun tienen gingen zij de Zandstiaat in en al spoedig openbaarde zich de bittere vijandschap, üe liederlijkste taal werd uitgebraakt en de kleeren gehavend. Meer clan eens werd dreigend opgetreden en van de zusters hebben er verscheidenen haarspelden over het gelaat gehad, zoodat het bloed er uitliep. En nog is de ontvangst in de huizen van ontucht altijd niet even vriendelijk. „Weg met die blaadjes," klonk het nog niet lang geleden; ,,moet ik daar zoo'n hooge belasting voor betalen en zoo'n hooge vergunning."

Eerst langzamerhand is men de broeders en zusters gaan begrijpen; er is vertrouwen gekomen, we schreven haast waardeering. 't Is, naast God, te danken aan het tactvol optreden, aan het levendige bewustzijn dat men in den grond toch niet beter is. „Alle roem is uitgesloten," dat gevoelen ook zij, die deze verlorenen opzoeken, en deze gevoelen als bij intuitie: het is goddelijke liefde die ons opzoekt.

Bij eiken lichtplek in de Zandstraat en nevenstraten gaan de broeders en zuster, binnen. De glazen deuren zijn besmuikt dicht gestopt meest met roode gordijntjes, maar forsch pakken de broeders en de zusters de glazen deuren beet aan de kruk en gaan naar binnen, tusschen de groene gordijnen, deelen hun geschriften uit en wisselen met dezen en genen een vriendelijk woord.

Hoe de ontvangst tegenwoordig is? Deze laat in den regel niets te wenschen over. De portiers groeten beleefd, de eigenaars en eigenaressen dezer schandhuizen ontvangen deze brengers van goede boodschap vriendelijk en de vrouwen nemen de aangeboden lectuur gretig aan, terwijl menige muzikant beleefd bedankt. Ook de zeelui nemen de tractaten aan.

Wonderlijk is dit werk Gods onder deze verlorenen. Zij gevoelen dat men het wèl met hen meent. Wat wij gezien hebben — aldus schreven wij elders 1) — zullen wij niet mededeelen; dit zou het gevoel kwetsen; maar van wat wij hoorden, willen wij toch iets vertellen. Een bordeelhouder nam dankbaar eene ,,Blijde Boodschap" aan en zeide, dat zijn

1) In de „Nederlander" van 25 Dec. 1903.