is toegevoegd aan uw favorieten.

Toespraken van H. Dallmeyer en anderen, gehouden op de Conferentie in de Weteringkerk te Amsterdam, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een genezende hand, een bewarende hand, een dragende hand.

Dat, is noodig voor de hoorders. In Hand. 11:21 lezen we: „De hand des Heeren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heer".

Gods hand zal n verbrijzelen als ze 11 niet zegent. Waarom bidt ge toch niet?

De hand Gods grijpt u aan, in de eerste plaats voor Christus. „Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen" (Joh. 6:37).

Eens ging een moeder naar het hospitaal om haar zoon te bezoeken. Daar zei met} tot haar: „Uw zoon zal spoedig sterven, hij mag geen opwinding hebben, gij moogt niet met hem spreken." De moeder kwam in de kamer en zette zich aan 't bed. 't Was reeds zoover, dat de zoon niet meer zien kon. Toen legde de moeder haar hand op zijn voorhoofd en hij zei: „Moeder, dat is uw hand". Toch zag hij haar niet.

Als gij bespeurt, dat de Heer Zijn hand op uw voorhoofd legt hedenavond, zeg dan: „Heiland, 't is Uw hand" terwijl ge Hem toch niet ziet.

Ik bad eens voor een jongeling dat de Heer hem bekeeren mocht. De Heer verhoorde, hij bekeerde zich. Dat is nu tien jaar geleden. Nu heeft hij een gezegende familie, die in Christus leeft.

„En maak 't met het kwaad zoo, dat het mij niet smarte". „Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd. huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en vaders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven" (Mare. 10:29, 30). We kunnen niet zonder vervolging zijn. De Heiland zelf heeft ze gehad. Daardoor is Hij tot volkomenheid gekomen.

„God is rijk over allen, die Hem aanroepen." Gelooft toch meer aan de verhooring van het gebed. Dan zal Amsterdam gezegend worden en zullen zich ook hier menschen bekeeren.

Ik ben eigenlijk samengesteld uit gebedsverhooringen. Ik moet sterven als er geen gebedsverhooringen meer zijn. Ze zijn me zoo onontbeerlijk als 't water.

Kunt gij zonder gebedsverhooring zijn? Kunt ge dat?... Ja? Dan moet ge in de hel bidden. Maar daar worden de gebeden niet verhoord. Niemand is in den hemel gekomen zonder gebedsverhooringen ervaren te hebben. O, welk een wonderbare God.

Eens evangeliseerde ik ergens. Daar bad een moeder vurig om de bekeering van haar dochter. Op zulk een gebed moest God antwoorden. Ik opende de oogen en vroeg wie dat was. Men zei mij dat zij de vrouw van den postdirecteur was en dat ze een kind had dat in.de wereld leefde. Thuis bad ik nog eens voor dit meisje.

Den volgenden avond kwam in de samenkomst een meisje, zoo