is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geworden, moest Hij, als elk ander mensch, op menschelijke wijze, Zijn hemelschen Vader leeren kennen en dienen. Hij moest ons in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde.

Had men in later leeftijd aan Hem gevraagd: van wie hebt gij 't eerst iets van uwen hemelschen Vader gehoord? Dan had Hij geantwoord: van mijn moeder!

En wat Hij haar hierin verschuldigd is, dit vergeet Hij nooit, ook niet in Zijn heerlijkheid.

Hij had behoefte juist aan zulk een vrome moeder als de Vader Hem gaf.

't Was door wat Maria voor 't godsdienstig leven van haar kind is geweest, dat de band dien God zelf tusschen moeder en kind heeft gelegd, geworden is wat die wezen moet.

Geen moeder die later aan haar kind het een en ander aangaande goddelijke zaken leerde, kon voor haar kind worden wat zij voor haar kind is geweest.

Zoo als de moeder geroepen is God aan haar kind te vertolken, kan geen ander het doen.

Intusschen, gelijk Jezus als kind bij 't opgroeien naar 't lichaam al onafhankelijker werd van Maria, zoo geschiedde dit ook ten opzichte van Zijn geestelijken wasdom.

Zijn hemelsche Vader vervulde al meer op onmiddellijke wijze de behoeften die Hij zich allengs bewust werd.

Eindelijk hield de moeder op, de vraagbaak voor dit kind te zijn.

Ook ging Jezus naar geen rabbijn meer om 't antwoord te zoeken op de diepe vragen Zijns harten.

Zij werden allengs te diep om door een mensch te worden begrepen.

Welk een tegenstelling! Hij die eens aan de lippen Zijner moeder hing om elk woord in te drinken dat aangaande den hemelschen Vader van hare lippen vloeide, en bij dit indrinken nieuwe gewaarwordingen ondervond, waar-