is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarentegen is de ziende, juist in den nacht, opgetogen bij de aanschouwing van de starren, die ons des Vaders vriendelijk gelaat weerspiegelen.

Zoolang wij in dit lichaam der zonde en des doods leven, blijft er altijd, in zekere mate, een tweespalt in ons; zoodat wij nooit, zoo volkomen als Jezus Christus, al de harmonieën kunnen ontdekken, die er buiten ons bestaan.

Intusschen weten wij, als geloovigen, naarmate wij in 't geloof leven, dat de aanvankelijk in ons herstelde harmonie, de profetie is dat eenmaal lichaam en geest in een volkomene harmonie zullen vereenigd zijn.

Nog meer. De aanstaande vernieuwing van ons lichaam, en zijne gelijkvormigheid aan 't lichaam des Heeren, is ons een profetie, dat God ook uit de schepping, voor zoo ver zij één is met ons, allen wanklank zal doen verdwijnen.

Dan is de harmonie tusschen hemel en aarde volkomen.

Dan is het hoogere de weerklank van 't lagere, en 't lagere de weerklank van 't hoogere.

Dan stoort niets het vereenigd lied van hemel en aarde, dat als een eeuwig Hallel de tolk is van wat God door hemel en aarde tot ons spreekt.

XVI.

GELIJK UW VADER IN DE HEMELEN.

Matth. 5 : 48. Weest dan gijlieden volmaakt gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.

Het hoogste in God is tevens het diepst in Hem verborgen. Zijn betrekking tot den vrome is als die van den Vader tot zijn kind. Dit is echter eerst sedert Jezus Christus