is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden. In 't besef van deze roeping en behoefte kwamen zij dagelijks tusschen hemelvaart en pinksteren bijeen. Toen Jezus hun het „Onze "Vader" leerde, konden zy in de verte niet vermoeden hoe na drie jaren hun gezichtskring zou zijn uitgebreid. En de Heiland liep als de wijze Leermeester hunne geestelijke ontwikkeling niet vooruit. Hij leide hun geen woorden op de lippen, die geen weerklank konden vinden in wat zij toen dachten en zochten.

En gelijk in dit gebed geen zaken voorkomen, die toen nog buiten hun gezichtskring lagen, zoo was ook de stemming die het veronderstelt niet boven hunne toenmalige vatbaarheid verheven.

Gij voelt in dit gebed niet de hooge stemming, die aan de discipelen eerst sedert de opstanding en pinksteren eigen is geworden, 't Is niet lof- en dankzegging. Het wordt niet gedragen door den pinkstertoon. 'tls niet de openbaring van dat rijke leven, waarvan sedert pinksteren de gebeden en de redenen der discipelen getuigen.

Dit gebed treffen wij aan bij de onderste sport van de ladder van 't geestelijk leven; omdat het de behoefte moest bevredigen van menschen, die nog niet tot een hooger sport waren opgeklommen.

De behoefte des harten die ze dreef om in navolging van de discipelen van Johannes aan hunnen Leermeester te vragen, hen te leeren bidden, bewees dat zij nog niet ver gevorderd waren in 't geestelijk leven.

Na pinksteren genoten zij in zulk een mate de leiding des Heiligen Geestes, dat zij zulk een behoefte niet kenden. Toen konden zij, op hunne beurt, aan andere eerstbeginnenden leeren, hoe zij bidden moeten.

Heeft men in de dagen der apostelen in de vergaderingen der geloovigen dit gebed gebeden ? Ik meen van neen. Jezus leerde dit gebed aan zijne discipelen tot hun privaat gebruik. Als Hij in hunne tegenwoordigheid met en voor