is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Recht verstaan zijn ze oorzaken tot vreugd. Herinner u het woord van Jakobus: „Acht het voor groote vreugde, mijne broeders, als gij in velerlei verzoekingen valt; wetende dat de beproeving (beproefdheid) uws geloofs lijdzaamheid werkt." (Joh. 1 : 2, 3).

Als wij derhalve bidden: „leid ons niet in verzoeking", dan bedoelen wij niet, dat God over ons geene verzoekingen mocht beschikken.

Dit zou zijn, als of de krijgsman zijn overste bad: voer mij niet tot den krijg.

Uit het slot dezer bede is 't ons duidelijk, wat de Heiland door deze bede bedoelde. Met andere woorden is zij de bede: laat ons niet los opdat wij niet in de macht der verzoeking vallen — leid ons niet in de macht des verzoekers.

Deze bede wordt als van zelf geboren uit het besef van onze algeheele afhankelijkheid van God.

Nooit heeft de zoon zich afhankelijker van Zijn Vader gevoeld, dan als Hij verzocht werd van den booze.

En naarmate de verzoeking zwaarder werd, naar die mate verkreeg het gebed dat geboren werd, uit zijn gevoel van afhankelijkheid van den Vader, te rijker beteekenis.

Nooit werd Hij zwaarder verzocht dan in Gethsemané, maar ook nooit heeft Hij ernstiger gebeden dan in Gethsemané (Luk. 22 : 44).

Wij hebben hier tevens den allergewichtigsten wenk, dat wij in de verzoeking den booze niet, in de eerste plaats, onmiddellijk maar middellijk bestrijden moeten. Wij moeten niet angstvallig zijne werkingen in ons bespieden, niet het oog vestigen op onze twijfelmoedige of andere verkeerde gedachten, om ons regelrecht er mede te bemoeien.

Zij komen van beneden, wellicht uit den afgrond. Maar wij moeten naar boven zien, om 't licht op te vangen, dat van den Vader ons bestraalt.