is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goddelijke gerechtigheid, en niet naar de overgeleverde en heerschende menschelijke begrippen.

Vraagt gij, bij voorbeeld, wat naar Gods recht de liefde is; dan zegt u de Heiland, dat zij meer is dan de liefde tot bloedverwant en volksgenoot, tot weldoener en vriend; zij is de liefde, die u doet bidden voor uwe vijanden, en u doet weldoen degenen, die u haten. En wel in navolging van uw hemelschen Vader; zoodat de menschelijke gerechtigheid het afbeeldsel wordt der goddelijke gerechtigheid.

Hooger gedachte is niet mogelijk. Verder kon de Zoon van God het hier op aarde niet brengen, dan in Zijn leven dit menschelijk afbeeldsel te zijn, van het goddelijk karakter.

Hoe staan Gods koningrijk en gerechtigheid tot elkander? Ze zijn niet twee zaken, althans niet in dit woord des Heeren. Zij zijn hier twee namen voor dezelfde zaak. 't Was niet Gods koningrijk in zijn toekomstige openbaring, maar in zijn tegenwoordige werking, dat de discipelen moesten zoeken. Zij moesten Gods koningrijk zoeken door Gods gerechtigheid te zoeken.

Dit moet ook gij doen. Waar Gods gerechtigheid is, daar is Gods koningrijk. Zijt gij met God verzoend? Zijn u uwe zonden vergeven? Waartoe is dit geschied? Opdat gij levenslang Gods gerechtigheid, en alzoo Gods koningrijk zoeken zoudt. Gij hebt maar één levensdoel, namelijk, te worden wat Jezus was, Die ons Gods gerechtigheid heeft geopenbaard.

Maar als de Heiland u zegt, eerst het koningrijk te zoeken, veronderstelt dit dan niet, dat er meer dan één levensdoel is? Gewis! Maar het koningrijk der hemelen moet altijd de eerste plaats innemen. Aan 't koningrijk der hemelen moet alles ondergeschikt en dienstbaar zijn. Op dit koningrijk moet alles regelrecht uitloopen.

Er moet éénheid zijn in 't menschelijk leven. Als niet