is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om anderen buiten Gods koningrijk te houden, breekt Gods koningrijk af.

Die een beroep waarneemt, dat op zichzelf niet verkeerd is, maar het niet aan Gods hand, en in onbepaalde gehoorzaamheid aan Hem doet, die handelt als een die buiten Gods koningrijk is.

Er is niets, dat meer bestemd is Gods koningrijk in onszelven te vestigen en in anderen te stichten, dan dat wij ons beroep waarnemen naar geen andere regelen, dan die in Gods koningrijk gelden.

Onze kinderen en bedienden moeten, door de wijze waarop wij ons beroep waarnemen, leeren wat Gods gerechtigheid is.

De eerlijkheid en billijkheid en liefde en barmhartigheid waarmede wij tegenover anderen verkeeren, moet voor hen de openbaring zijn van Gods koningrijk en gerechtigheid.

In al wat de christen doet of laat, heeft hij maar deze ééne vraag te doen: hoe zou Jezus Christus handelen, was Hij in mijne plaats?

En als wij Gods rijk en gerechtigheid, naar den aard der zaak, het eerst zoeken, dan vervult onze God al onze behoeften; dan worden ons, zoo als de Heiland zegt, alle dingen toegeworpen, die anderen met angst en kommer zoeken.

Onze God neemt ieder mensch voor Zijn rekening, die eerst Zijn rijk en gerechtigheid zoekt.

Neem uw beroep waar naar den eisch van Gods rijk en gerechtigheid; wees naarstig en eerlijk in alles waartoe uw God u aan Zijne hand leidt: en werp op Hem al uw kommer, want Hij zorgt voor u.

Hij zorgde voor Zijn Zoon op aarde, die niets had dat Hij het Zijne kon noemen. Hij wekte anderen op om in liefde voor Hem te zorgen, om van hunne goederen Hem te dienen.