is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totdat hij die in Zijne gemeenschap heeft gevonden.

Komt gij derhalve te staan voor de een of andere moeilijkheid op den levensweg, laat dan dit woord des Heeren met goddelijke kracht u tegenklinken:

ga in door de enge poort!

XLVII.

DE VALSCHE PROPEET.

Matth. 7 :15, 16. Maar wacht u van de valsche profeten, dewelke in schaapskleederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hunne vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook eene druif van doornen, of vijgen van distelen ?

Wie is een echte profeet? Wij doen deze vraag omdat het echte eerder, dan 't valsche bestaat, en de toets is van 't valsche. Ik weet niet wie een valsche profeet is, tenzij ik weet wie een echte profeet is.

Hij is een echte profeet, aan wien God de waarheid openbaart om haar aan anderen bekend te maken. In de oude bedeeling deelde God aan den profeet de waarheid, die hij te verkondigen had, mede, voornamelijk door droomen en gezichten. (Deut. 13 : 3; Jer. 23:16). In de nieuwe bedeeling deelt God hem, in den regel, de waarheid, die hij anderen leeren moet, mede door den Heiligen Geest, die in de geloovigen woont. (Joh. 16:13). Terwijl onze God aan den oudtestamentischen profeet voornamelijk toekomende dingen toonde; maakt Hij aan den nieuwtestamentischen profeet inzonderheid, duidelijk, wat ons in Christus is geopenbaard. (Joh. 14: 26).