is toegevoegd aan uw favorieten.

Na-klanken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der genade gebracht en op treffende wijze verhoorde de Heer deze bede Zijner kinderen.

Mede als gevolg dezer conferentie werd thans ook de Evangelisatie in Dordrecht en omstreken krachtig ter hand genomen. „Irene", het voormalige wijkgebouw van dr. A. j. Th. jonker, na diens vertrek uit Dordrecht het eigendom van den heer j. A. v. d. Weg, kwam na het overlijden van dezen broeder in het bezit der Vereeniging „Irene" wier oprichter en voorzitter ds. van Heest was. Onder zijne leiding werd na eenigen tijd behalve in dit gebouw ook in vier andere lokalen buiten de stad op het eiland van Dordrecht het Evangelie verkondigd.

Reeds lang koesterden velen in de gemeente de begeerte, dat de Tent, die zij op haar rondreis door het land steeds met hunne gebeden vergezelden, ook eens m Dordrecht zou arbeiden. Ds. v. Heest evenwel had levendig den indruk gekregen, dat daartoe van de zijde der gemeente geen vinger mocht worden uitgestoken. Zij zou slechts hebben te wachten op 't geen de Heer deed. En zie, door een wonderlijke leiding kwam in April 1907 het „de Ruytercomité" te Dordrecht er toe, de tent der Nederlandsche Tentzending in bruikleen te vragen tot het houden van een tweetal godsdienstige samenkomsten op den herdenkingdsag. De Tent werd gratis tot dat doel afgestaan, mits het comité bij den gemeenteraad wist te bewerken, dat zonder eenige onkosten voor terreinhuur gedurende drie weken in de Tent het Evangelie zou mogen verkondigd worden. Dit ver-