is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche burgers zullen geen Japansche tempel of mia beschadigen of geene Japansche godsdienstplegtigheden, noch de voorwerpen hunner aanbidding, eenige beleediging of beschadiging aandoen.

De Japanners en Nederlanders zullen niets doen dat berekend mogt zijn godsdienstige verbittering op te wekken.

Artikel 8.

De Japansche overheden zullen op verzoek van den Nederlandschen consul alle wegloopers en vlugtelingen van het geregt doen vatten, alle door den consul gevangen gehouden personen doen inkerkeren en den consul zoodanigen bijstand verleenen als vereischt mag worden om hem in staat te stellen, de wetten door de aan wal zijnde Nederlanders te doen nakomen en orde onder de schepen te bewaren.

Voor al zulke diensten en voor het onderhoud van in hechtenis gehouden gevangenen zal de consul in alle gevallen eene billijke vergoeding betalen.

Artikel 9.

Alle regten, welke aan andere vreemde natiën mogten zijn of worden verleend, zullen alsmede dadelijk ook tot Nederland worden uitgestrekt.

Artikel 10.

De bij dit tractaat gevoegde artikelen ter regeling des handels zullen beschouwd worden een deel daarvan uit te maken, en zullen voor beide contracteerende partijen van dit tractaat en voor hunne burgers en onderdanen gelijkelijk verbindende zijn.

Van het den 30sten Januarij 1856 (den 23sten dag der twaalfde maand van het 2de jaar van Ansei Oi) te Nagasaki gesloten tractaat zullen zulke bepalingen in stand blijven die bij deze onherroepen blijven, en daar de conventie, die den 16de" October 1857 (den 29ste" dag der achtste maand van het 4de jaar van Ansei Mi) als de additionele artikelen uitgewisseld zijn, in dit tractaat is begrepen, zoo zullen deze additionele artikelen van den tijd af, dat de ratificatien van dit tractaat uitgewisseld zijn en de zaken beginnen te worden waargenomen, afgeschaft worden.

De bepalingen van dit tractaat zullen van den 4d™ Julij 1859