is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Nota over eene herziening der regelen in Staatsblad 1878 No 47 nopens de verkiezing en het ontslag van de hoofden der Inlandsche gemeenten op Java en Madoera. 1904.

3. Nota over de vaststelling van een nieuw reglement op de verkiezing, schorsing en het ontslag van de Hoofden der Inlandsche gemeenten op Java en Madoera St. 1907. No 212 1907.

4. Ontwerp eener ordonnantie, houdende regelen omtrent de samenstelling, verplichtingen en bevoegdheden van het desa- of „gemeentebestuur" in de Gouvernementslanden op Java en Madoera.

5. Nota van toelichting bij het ontwerp eener —.

(I C. h.) Heerendiensten.

Register betreffende de vrijstellingen welke door de bevolking der perdikan-, pakoentjen- en midden-desa's worden genoten en de diensten en leveringen waartoe zij verplicht

is 1 i

2. Historische nota over de grondbeginselen van artikel 57 van het Regeeringsreglement (persoonlijke diensten der inboorlingen) met een voorstel tot wijziging van dit wetsartikel (2 exemplaren) 1905.

3. Eindverslag over het onderzoek naar den druk der dessadiensten op Java en Madoera door C. J. Hasselman 1905.

4. Résumé van het onderzoek naar de Heerendiensten in de Residentiën op Java en Madoera.

Res. Tegal 1 dl. Res. Japara 1e en 2e dl

» Pekalongan 1 dl. » Cheribon 1 dl.

» Banjoemas 1 dl. » Rembang Ie'en 2e dl.

» Kedoe 6 dln. » Bantam 1 dl.

» Bagelen 1 dl. » Madoera 1 dl.

» Semarang 1 dl. » Soerabaia 1 dl.

»• Madioen 1 dl. » Batavia 1 dl. eil. Bloeboer.

» Besoeki 1 dl. » Preanger-Regentschappen.

» Kediri 1 dl.

» Noord Soerabaia 1 dl.

» Krawang 1 dl.

5. Verzameling van gegevens ten behoeve van de Geschiedkundige Nota der Heerendiensten.

Afd. Gorontalo.