is toegevoegd aan uw favorieten.

Neutraliteit der overheid in de Nederlandsche koloniën jegens godsdienstzaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. B ij zonder Europeesch onderwijs.

In verhouding tot het openbaar Europeesch onderwijs is het particulier Europeesch onderwijs (gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd) van weinig beteekenis (zie het graphisch overzicht no. XXI van het Algemeen Verslag van het Europeesch Middelbaar en Lager Onderwijs in Ned.-Indië over 1914, naast blz. 140).

a. Voorbereidend, lager onderwijs.

Hoewel deze, uitsluitend particuliere scholen aanvankelijk niet door de regeering gesubsidieerd werden en zelfs volkomen aan hun lot waren overgelaten, wisten zij zich toch staande te houden. Nadat de in 1850 te Batavia opgerichte Fröbelschool door geldgebrek gesloten werd, kwam er vooruitgang, sedert de loge der vrijmetselarij te Semarang in 1877 haar eerste school oprichtte. Tegenwoordig wordt dit onderwijs door een groot aantal vereenigingen bevorderd 1), waarvan verschillende uit 's lands kas gesubsidieerd worden volgens regelen vastgesteld bij gouvernementsbesluit van 1 Februari 1907, no. 27 (zie de bijbladen 6633, 6850, 7316). Over het algemeen zijn de vereenigingen, van wie dit onderwijs uitgaat, neutraal ten aanzien van de kleur van het onderwijs en is hun doel meestal in dezer voege omschreven: „fröbelonderwijs aan kinderen te verschaffen en werkzaam te zijn zoowel tot hunne lichamelijke als zedelijke en verstandelijke opvoeding". Fröbelscholen, als die, welke verbonden zijn aan de scholen der Zusters Ursulinen te Batavia, aan het Instituut voor jonge dames te Salemba, de Christelijke bewaarschool te Kwitang, enz. 2), zullen natuurlijk, voor zoover dat met den aard van het voorbereidend onderwijs mogelijk blijkt, hetzelfde karakter dragen als de scholen, waarbij zij behooren. Intusschen worden op nagenoeg alle voorbereidende scholen, zoowel op de protestantsche

') Zie den regeeringsalmanak 1916, I, blzz. 275—277, en het Algemeen Verslag van het Europeesch Middelbaar en Lager Onderwijs in Ned.-Indië over 1914, blzz. 196—197.

2) Zie de opgaven op blz. 277 (onderaan) van den regeeringsalmanak 1916, I.