is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daarvoor in aanmerking komen, voor de leerlingen eene gelegenheid tot sparen zal worden geopend. De hooiden dier scholen zijn heiast met het beheer der spaargelden en m verband daarmede met de inontvangstnemmg en belegging dier

gelden. ,

Dat beheer moet geschieden op de volgende wijze Wenscht een leerling te sparen dan neemt het hootd der school het geld in ontvangst en wordt de naam van den leerling ingeschreven in een daarvoor bestemd register, waarm gelijktijdig het bedrag der eerste inlage wordt geboekt. Tevens wordt hem een duplicaat-inlagebewijs uitgereikt, overeenkomende met zijn folio in het register en op geheel dezeltde

W èp een door het hoofd der school vast te stellen tijdstip vóór den schooltijd of gedurende de uitspanning wordt dagelijks aan de leerlingen gelegenheid gegeven tot het doen van eene eerste of verdere inlagen, welke laatste eveneens op de voor eerste inlage aangegeven wijze worden in ontvangst genomen en geboekt in het register en m het duplicaat-mlage-

be]3ii het einde van elke maand worden de door ieder deileerlingen bespaarde bedragen op elk folio van het register samengeteld en de som, zoo zij daartoe voldoende is, bij de Postspaarbank (of desverlangd bij eene andere ter plaatse gevestigde spaarbank) op naam van den betrokken leerling belegd. Het bedrag over eene maand wordt, casu quo na aftrek van het bij de spaarbank gestorte, in de kolom voor de volgende maand overgebracht (behalve als het geheele

bedrag belegd is). _ ..

De spaarbankboekjes worden zoowel na de uitreiking (bij de eerste belegging) als na elke bijschrijving (bij verdere beleggingen) voor twee dagen aan de leerlingen mede naar huis o-eo-even om ze aan hunne ouders of voogden te vertoonen, waarna zij door het schoolhoofd weer in ontvangst genomen en bewaard worden totdat opnieuw bijschrijving kan plaats hebben.

Yan elke storting bij de spaarbank wordt — voor eiken leerling afzonderlijk — op het betrokken folio van het register en op het duplicaat-ontvangbewijs aanteekening gehouden.

Het behoeft wel geen betoog dat deze spaargelegenheid alleen het gewenschte resultaat kan hebben, indien de schoolhoofden en de verdere onderwijzers (essen) de noodige medewerking willen verleenen, o. m. door den leerlingen het nut van sparen te doen inzien en hen tot sparen, met hoe kleine

bedragen ook, op te wekken. . , ,,

Het is de bedoeling, niet dat de kinderen speciaal voor het sparen in de school geld van hunne ouders ontvangen, maar