is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezoldiging van hoofdonderwijzers en onderwijzers op Java en

Madoera, die in dienst waren vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 Juni 1893 (Stbl. 1893 n°. 127) (J).

Gouv. besl. 6 Februari 1878 n°. 5 (Stbl. 1876 n°. 60) (-).

Gelezen enz.;

De Eaad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Krachtens magtiging des Konings:

A. Met intrekking van alle daarmede strijdige regelingen, vast te stellen de volgende bepalingen tot regeling van de klassen en bezoldigingen van het onderwijzend personeel aan de ■openbare Inlandsche scholen op Java en Madura.

Artikel 1. De onderwijzers aan de openbare Inlandsche scholen op Java en Madura worden verdeeld in vier klassen -en bijgestaan door hulponderwij-zers en kweekelingen.

Artikel 2. Kweekelingen aan eene gouvernements-kweekschool opgeleid, die, in verband met art. 2 van het Koninklijk besluit van 3 Mei 1871 n°. 17 (Indisch Staatsblad n°. 104), gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 22 Januarij 1876 n°. 16 (Indisch Staatsblad n°. 108) tot onderwijzer kunnen worden aangesteld, worden aanvankelijk benoemd tot onderwijzer der derde klasse.

Zij genieten als zoodanig eene bezoldiging van f 75 (vijf en zeventig gulden) 's maands, welk traktement, bij behoorlijke pligtsbetrachtig, om de drie jaren wordt verhoogd met f 15 (vijftien gulden) 's maands tot dat een maximum van f 150 (een honderd vijftig gulden) 's maands zal zijn bereikt. _

Gelijktijdig met de toekenning van de tweede driejaarlijksche verhooging, worden zij bevorderd tot onderwijzer der tweede klasse, en, met de toekenning der vierde verhooging tot onderwijzer der eerste klasse.

Na toekenning van het maximum traktement van f 150 (een honderd vijftig gulden) 's maands kan de onderwijzer der eerste klasse, indien hij zich die onderscheiding waardig heeft gemaakt, den rang verkrijgen van hoofdonderwijzer.

Artikel 3. In de vierde klasse worden gerangschikt de onderwijzers, die, niet aan eene kweekschool opgeleid, bij het

(1) Vergl. art. 3 van de Regelen in die ordonnantie, blz. 92 en art. 6 van de Bepalingen, vastgesteld bij art. 1 van Gouv. besl. 1 Maart 1913 r,o. 40 (Stbl. 1913 no. 270), blz. 109.

(2) Dit Gouv. besl. is buiten werking gesteld bij art. 1 van Gouv. besl. 1 Maart 1913 no. 40 (Stbl. 1913 no. 270), blz. 107.