is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergoeding van reiskosten aan schoolhoofden bij storting van schoolgelden.

Gouv. besl. 12 Augustus 1911 n°. 44.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Bij wijze van tijdelijken maatregel te bepalen dat de onderwijzers bij openbare lagere Inlandsche scholen op plaatsen welke, ter beoordeeling van het Hoofd van gewestelijk bestuur, gelegen zijn op zoodanigen afstand van de plaats waar de door die onderwijzers geinde schoolgelden in 's Lands kas moeten worden gestort of van een dichterbij gelegen postkantoor of hulppostkantoor van waar zij die schoolgelden per aangeteekend dienststuk naar bedoelde Landskas kunnen verzenden, dat zij de reis van hun standplaats daarheen en terug niet in één dag te voet kunnen maken, telkens wanneer zij in verband met artikel 41 van het Inlandsch Schoolreglement in Staatsblad 1893 n°. 128, zooals dat artikel wordt gelezen ingevolge het besluit van 24 Juli 1909 n°. 32 (Staatsblad n°. 394)'"O verplicht zijn de ontvangen schoolgelden te storten, de reis van hun standplaats naar de betrokken Landskas c. q. het naastbij gelegen postkantoor of hulppostkantoor en terug mogen doen voor rekening van den Lande, op den voet van de bepalingen, voor ongehuwde onderwijzers vastgesteld sub B van artikel 2 van het besluit van 1 Januari 1875 n°. 22 (Staatsblad n°. 1) O;

met bepaling, dat de hieruit voortvloeiende uitgaven

enz.

Ten tweede: enz.

Reizen van Inl. onderwijzend personeel met den Delispoorweg.

Gouv. besl. 16 November 1911 n°. 38 (Stbl. 1911 n°. 609).

Gelet op het besluit van 21 October 1902 n°. 11 (Staatsblad n°. 381);

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Ten vervolge van de besluiten van 31 Mei 1902 n°. 6 (Staatsblad n°. 224) en 10 October 1905 n°. 61 (Staatsblad n0. 505),

F C1) Blz. 19.

[ • (2) „ 140.