is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. op plaatsen waar een kweekschool voor Inlandsche onderwijzers en een opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren gevestigd zijn, het onderwijs in het handteekenen en in elke van de bij die scholen onderwezen Inlandsche talen, op beide scholen aan één Inlandschen teekenonderwijzer, respectievelijk Inlandschen taalonderwijzer wordt opgedragen.

Afschrift enz.

ONDERWIJS IN EENVOUDIGE BOEKHOUDING.

Circ. Dir. O. E. N. 22 Augustus 1905 n! 14008 aan de Inï. Schoolcommissiën te Bandoeng, Magelang, Djokjakarta, Probolinggo, Fort de Koek, Amboina en Tondano.

Ten einde de leerlingen der hoogere scholen van Inlandsch onderwijs het nut te doen inzien van het voeren van huishoudelijke administratie en hen met zulk beheer vertrouwd te maken, acht de Regeering het noodig (') dat zij onderwijs ontvangen in eenvoudige huishoudelijke boekhouding en duidelijke begrippen van de beteekenis en waarde ervan verwerven.

Dit kan geschieden zonder van boekhouden een opzichzelfstaand leervak op de bedoelde scholen te maken. "V oldoende kennis, theoretisch en practisch, van eenvoudige huishoudelijke administratie kan hun worden bijgebracht bij het onderricht in een of meer andere vakken als b.v. rekenen en (voor zoover op de scholen onderwezen) staathuishoudkunde, terwijl het geleerde toepassing kan vinden door de leerlingen te verplichten eene geregelde boekhouding te voeren over de te hunner beschikking staande gelden, waarop dan door liet onderwijzend personeel toezicht dient te worden uitgeoefend^

Tot de bedoelde scholen behoort (behooren) de onder I w

opleidingschool voor Inlandsche ambtenaren,

tOGzicht staande kweekschool voor Inlandsche onderwijzers, ZOOdat

hoofdenschool,

gemeld onderwijs aldaar moet worden gegeven.

Ik heb de eer Uwe Commissie uit te noodigen

den Directeur , ,

de Directeuren dier school (scholen) met het bovenstaande

den Hoofdonderwijzer

in kennis te willen stellen, met verzoek om bij de daarvoor geschikt geoordeelde vakken onderricht te geven en te doen geven in eenvoudige huishoudelijke boekhouding en aan de leerlingen op te dragen, van hunne ontvangsten en uitgaven

(!) Miss. lste Gouv. Secr. 7 Augustus 1905 n<>. 2779 aan Dir. O. E. N. VOORSCHRIFTEN XNL. ONDERWIJS.