is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Benoembaarheid Eur. personeel.

Gouv. besl. 15 Februari 1886 n°. 7 (Stbl. 1886 n°. 47).

Gelet enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: enz.

Ten tweede: Ten vervolge van het besluit van 12 December 1884 11' 7/c (Staatsblad Il! 221) ('), voor zooveel noodig krachtens machtiging des Konings, te bepalen als volgt:

I. enz.

III. De artikelen 4 en 5 van het besluit van 16 December 1872 lls 3 (Staatsblad n; 227), het besluit van 1 Mei 1873 H: 3 (Staatsblad n' 77) en artikel 1 van het besluit van 26 Juli 1877 n! 4 (Staatsblad n? 147), worden ingetrokken en vervangen door de volgende voorschriften: .

a. Om definitief benoemd te worden tot Directeur, tweeden onderwijzer of Europeesch hulponderwijzer aan een kweekschool voor Inlandsche onderwijzers wordt vereischt een akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer bij het Europeesch lager onderwijs benevens het bewijs van met goeden uitslag afgelegd examen in de Maleische taal en de land- en volkenkunde van N ederlandsch-Indië.

Tot genoemde betrekkingen zijn ook benoembaar Inlanders in het bezit van gemelde akte en gemeld bewijs (2).

b. De eischen van het sub a bedoelde examen zijn dezelfde als die voor de gelijknamige vakken bij het zoogenaamd groot-ambtenaarsexamen (3), zullende bovendien voor het Maleisch nog verlangd worden vaardigheid om zich, mondeling en schriftelijk, met juistheid in die taal uit te drukken.

c. Dit examen wordt in Nederlandsch-Indië (4) afgenomen te Batavia, zoo noodig twee malen 's jaars, door eene commissie van minsten drie leden met inbegrip van den voorzitter, door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te benoemen, welke

(!) Blz. 234.

(2) Aldus luidt punt a ingevolge art. 1, § A, sub le, van Gouv. besL 14 Maart 1912 n°. 38 (Stbl. 1912 n«. 240).

(3) Het programma voor dit examen is te vinden in Bijbl. n°. 5716.

(*) Dit examen wordt ook in Nederland afgenomen ingevolge Kon. besl13 Mei 1910 n». 58 (Stbl. 1910 n». 521).