is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dien verstande dat dit bedrag met f 1.50 (één gulden vijftig cent) 's maands wordt vermeerderd voor eiken leerling die boven- en verminderd voor eiken leerling die beneden het vastgesteld aantal van 90 (negentig) tot de school is toegelaten;

6e. voor toelagen ter bestrijding van de kosten van kleeding en voeding, toe te kennen aan de leerlingen die tot onderwijzer worden opgeleid, f 10 (tien gulden) 's maands voor eiken zoodanigen leerling (1).

Ten tweede: Voor kosten van eerste inrichting van de in artikel 1 van dit besluit bedoelde Opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren tevens Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers beschikbaar te stellen een bedrag in eens van ten hoogste ƒ 8500 (acht duizend vijfhonderd gulden).

Ten derde: enz.

Afschrift enz.

Reglement.

Grouv. besl. 10 Augustus 1910 n°. 15 (Stbl. 1910 n°. 453).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: enz.

Ten vierde: Vast te stellen het volgende

Reglement voor de Opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren tevens Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te Makasser.

Artikel 1.

De school strekt le. tot opleiding, in de eerste plaats van zonen van Inlandsche hoofden en andere aanzienlijke Inlanders en verder van Inlandsche jongelieden in het algemeen, voor den Inlandschen bestuursdienst,

2®. tot vorming van onderwijzers voor de Inlandsche scholen.

Artikel 2.

Het ressort, waaruit leerlingen tot de school worden toegelaten, omvat het gouvernement Celebes en Onderhooriglieden en de residentie Z uider- en O osteraf deeling van Borneo.

(!) Ter verbetering van de voeding der leerlingen is een bedrag van f 3 's mds. per leerling beschikbaar gesteld bij Gouv. besl. 16 Juli 1913 n? 47, blz. 265.