is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 8.

(1) Aan de school is een internaat verbonden, waarin alle leerlingen moeten verblijf houden die niet gehuisvest zijn bij eene naar het gevoelen van de Commissie van Toezicht daarvoor geschikte Europeesche familie.

(2) In de voeding, geneeskundige behandeling en bewassching der interne leerlingen wordt van Landswege voorzien.

Artikel 9.

(1) Er wordt schoolgeld geheven naar reden van de inkomsten der ouders of andere verzorgers volgens onderstaand tarief:

Schoolgeld per maand. Inkomen van den verzorger

va,n per maand. „ ,

betaling. j Intern. Extern.

I. f 800 en daarboven f 50.— | _

II. „ 600 tot beneden f 800 „ 45.— I ' '

III. „ 400 „ „ „ 600 „ 40. }

IV. „ 250 „ „ „ 400 „ 35- f " liM> V. „ 150 „ 250 „ 30.- „ 10.VI. Minder dan f 150 „ 25.— „ 7.50

(2) Bij de vaststelling van de klassen van betaling wordt als grondslag aangenomen het gezamenlijk bedrag van de inkomsten van den verzorger, het genot van vrije woning daaronder begrepen.

(3) Ingeval de betaling van het vastgestelde schoolgeld wegens bijzondere omstandigheden als te bezwarend moet worden beschouwd, kan de Commissie van Toezicht de leerlingen in een lagere klasse stellen of het schoolgeld bepalen op een lager bedrag dan dat der Vide klasse van betaling (*).

(4) De Commissie van toezicht is bevoegd om, wanneer zij daartoe termen aanwezig acht, aan jongelieden, wier verzorger minvermogend is, vrijstelling van schoolgeldbetaling te verleenen (2).

(5) De bepaling der klasse van betaling geschiedt door de Commissie van Toezicht, na overleg met den Resident van liet gewest, waar de leerlingen thuis behooren.

I1) Aldus luidt alinea 3 ingevolge punt a van Gouv. besl. 19 Mei 1913 no. 47 (SM. 1913 n». 379).

(2) Aldus luidt alinea 4 ingevolge punt b van Gouv. besl. 19 Mei 1913 no. 47 (Stbl. 1913 no. 379).