is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vast te stellen op ƒ 90.— (negentig gulden) 'smaands,. met 6 (zes) driejaaiiijksche verhoogingen, elke van f 10.— (tien gulden) 'smaands;

met bepaling:

le. dat ingeval tot genoemde betrekking wordt benoemd een onderwijzer van het openbaar lager Inlandsch onderwijs, de diensttijd die voor de toekenning van de aan deze betrekking verbonden traktementsverkoogingen in aanmerking komt, medetelt voor de toekenning van de traktementsverhoogingen, aan eerstgemelde betrekking verbonden;

2e. dat bij terugkeer tot het openbaar lager Inlandsch onderwijs van een onderwijzer voor de Maleische taal bij een dier speciale scholen de diensttijd als zoodanig zal medetellen voor de toekenning der aan de betrekking van onderwijzer verbonden traktementsverhoogingen.

Ten tweede: Te bepalen dat aan de op 1 Januari 1913 bij, de in artikel 1 genoemde scholen reeds in dienst zijnde onderwijzers voor de Maleische taal de inkomsten worden toegekend, waarop zij op dat tijdstip aanspraak zouden hebben, indien de in dat artikel aangegeven regeling reeds gegolden had bij hun indiensttreding.

Afschrift enz.