is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ schikt belang. De behoeften van de Inlandsche lagere school dienen steeds in het oog gehouden te worden, zoowel bij de practische als bij de theoretische opleiding.

Het eindexamen omvat de vakken, genoemd in artikel 5 onI der 3 t/m 10 van de „Kegelen en voorwaarden enz.", vastge| steld bij de Ordonnantie van 4 Mei 1906 (Staatsblad n! 242) (l).

De vereischten voor een voldoend examen zijn:

le. Grondige kennis van de Maleische taal, d.w.z. vaardigheid om zich daarin uit te drukken, vaardig en duidelijk ; lezen van Maleisch proza in Arabische en Latijnsche karakters en een goed begrijpen van het gelezene. Uit een schriftelijk | opstel over eenig opgegeven eenvoudig onderwerp moet blijken, dat de candidaat zich zonder grove fouten tegen de regelen der spraakkunst van deze taal bedienen kan.

2e. Het vervaardigen van schoonschrift op papier en op het schoolbord met Latijnsche karakters, alsmede het vervaar: digen van een eenvoudig dictée met Arabische karakters.

Tevens zal bij de beoordeeling van het schrift gelet worden op 1 dat van het overig schriftelijk werk.

3e. Bedrevenheid in de vier hoofdbewerkingen der cijferkunst, zoowel met geheele getallen als met gewone en tiendeelige breuken. Vaardigheid in de toepassing der hoofdregels bij de schriftelijke oplossing van voor Inlanders practische vraagstukken en bij het rekenen uit het hoofd. Kennis van het metriek stelsel van maten en gewichten in de Mina| hassa in gebruik.

4e. Het berekenen van de oppervlakte van eenvoudige ; vlakke figuren, alsmede van oppervlakte en inhoud van een[ voudige lichamen.

5e. Algemeene kennis van de oppervlakte der aarde en van hare natuur- en staatkundige verdeeling, meer uitvoerig van Nederlandsch-Indië, zoomede eenige bekendheid met de wisen natuurkundige aardrijkskunde.

6e. Duidelijke begrippen van klassikaal onderwijs, van de methode der leervakken en van de gepaste middelen, waardoor orde en tucht in de school worden gehandhaafd.

7e. Voldoende bedrevenheid in het teekenen van eenvoudige vlakversieringen of voorwerpen, ten einde in dit vak onderwijs te kunnen geven.

III. Programma voor het eindexamen aan de Protestantsche zendingskweekschool te Kaloewatoe.

le. De eenvoudigste beginselen van de kennis der natuur in verband met de omgeving.

(i) Blz. 691.

VOORSCHRIFTEN INL. ONDERWIJS.

33