is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR PARTICULIERE CURSUSSEN AAN INLANDERS MAG SLECHTS

VAN INL. SCHOOLGEBOUWEN WORDEN GEBRUIK GEMAAKT.

Circ. Dir. O. E. N. 17 December 1906 n? 22116 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur (Bijbl. n°. 6776).

Op advies der Inspecteurs van het lager onderwijs heb ik in beginsel besloten, dat ten behoeve van particuliere cursussen aan Inlanders geen gebruik meer mag worden gemaakt van Europeesche schoolgebouwen. Aanleiding hiertoe heeft gegeven de door een dier Inspecteurs gekoesterde en door de beide andere gedeelde vrees voor besmetting, waaraan de leerlingen der Europeesche scholen zijn blootgesteld, wanneer zij plaats moeten nemen in hetzelfde lokaal en op dezelfde banken, waar wellicht kort te voren met besmettelijke oog- en huidziekten behepte Inlandsche leerlingen les hebben ontvangen.

Ik heb de eer UHEdG. te verzoeken om, waar in Uw gewest tot dusver Europeesche schoolgebouwen worden benut voor het hierboven omschreven doel, daarvoor desgewenscht localiteit beschikbaar te willen stellen in de Inlandsche schoolgebouwen (1).

De wde Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, POTT.

BESCHIKBAARSTELLING VAN LEERKRACHTEN VAN OPENBARE INL. SCHOLEN TEN BEHOEVE VAN LANOSCHAPSSCHOLEN

IN CELEBES.

Zie Gouv. besl. 2 Maart 1910 ïï! 4, blz. 189.

BESCHIKBAARSTELLING VAN LEERKRACHTEN VAN DE OPENBARE INL. SCHOLEN IN DE AFDEELING MENADO TEN BEHOEVE VAN GESUBSIDIEERDE PARTICULIERE INL. SCHOLEN ALDAAR.

Zie art. 6 van Gouv. besl. 29 November 1912 n°. 55 (Stbl. 1912 n°. 582), blz. 189.

C1) De vergunning tot het gebruik van lokalen van openbare Inl. scholen kan door het Hoofd van gewestelijk bestuur worden verleend, zie circ. Dir. O. E. N. 4 Augustus 1909 n<>. 12003 (Bijbl. n». 7090), blz. 86.