is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. Het onderwijs omvat minstens:

a. het lezen en schrijven met eigen of Latijnsche karakters der landstaal of der Maleische taal;

b. de vier hoofdregels van het rekenen met geheele getallen.

3e. Het onderwijs wordt gegeven gedurende minstens drie uren daags; wanneer ook godsdienstonderwijs wordt gegeven, moet de minimum-schooltijd met den duur daarvan worden verlengd.

4e. Het gemiddeld aantal de school bezoekende leerlingen moet minstens 12 bedragen (r). Dat aantal wordt berekend over de zes maanden, voorafgaande aan die, waarin de aanvraag om subsidie wordt ingediend (2), met dien verstande dat die termijn voor scholen, welke pas opgericht zijn en ten behoeve van welke voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd, tot drie maanden kan verkort worden.

5e. Het hoofd der school wordt ten minste bijgestaan door 1, 2, 3, 4 of 5 hulponderwijzers of kweekelingen wanneer het aantal geregeld de school bezoekende leerlingen respectievelijk meer dan 40, 80, 120, 160 of 200 bedraagt en bij elk 50-tal leerlingen boven het laatstgenoemde aantal door nog een hulponderwijzer of kweekeling.

6e. De onderwijzers, hulponderwijzers en kweekelingen moeten ten genoegen van het plaatselijk schooltoezicht het bewijs leveren van voldoende bekwaamheid in de vakken onder 2e genoemd en van geschiktheid voor hunne taak. Hiervan wordt hun eene schriftelijke verklaring gegeven.

Van deze voorwaarde zijn vrijgesteld zendelingen, hulppredikers en Roomsch-Katholieke geestelijken, terwijl het bewijs van voldoende bekwaamheid niet meer behoeft te worden geleverd door hen, die in het bezit zijn van een bewijs van met vrucht doorloopen cursus eener gesubsidieerde particuliere school tot opleiding van Inlandsche onderwijzers of van een diploma, dat hen benoembaar maakt tot de betrekkingen van onderwijzer, hulponderwijzer of kweekeling aan eene openbare lagere Inlandsche school.

Hoofden van scholen van meer dan 200 leerlingen zullen echter in ieder geval voorzien moeten zijn van een door den inspecteerenden ambtenaar van het Inlandsch onderwijs afgegeven verklaring van geschiktheid voor hunne betrekking.

t1) Zie voor de toepassing van deze voorwaarde miss. wd™ Dir. O. E. 12 Februari 1915 n<>. 3603, blz. 542.

(2) Hoe het gemiddeld aantal de schoolbezoekende leerlingen moet worden verkregen, geeft de circ. van den Dir. O. E. van 11 September 1914 no. 18033, blz. 540, aan.