is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuurder of liet hoofd der school en kan met zich brengen restitutie der reeds ontvangen gelden over de verdere maanden van het loopende jaar, op de wijze als in artikel 10 aangegeven, i

Artikel 14.

(1) Wanneer door intrekking eener Gouvernements lagere i Inlandsche school een gebouw, meubilair of leermiddelen be- ; schikbaar komen, kunnen ten behoeve eener gesubsidieerde \ school het gebouw, het meubilair en de leermiddelen in ge- i bruik gegeven worden tegen eene evenredige vermindering j van de subsidie.

(2) Een en ander wordt bij de toekenning van de subsidie i j geregeld.

Artikel 15.

De commissiën of personen, aan wie het plaatselijk toezicht n over de gesubsidieerde Inlandsche scholen is opgedragen, die- m nen jaarlijks van die scholen aan den inspecteerenden ambtenaar van het Inlandsch onderwijs een, overeenkomstig de ver- ij slagen der Gouvernements lagere Inlandsche scholen ingericht ü verslag in, hetwelk zal worden gepubliceerd.

Overgangsbepaling (1).

De na 1 Januari 1906 voor dat jaar aan particuliere Inland- ] sche scholen op Java en Madoera op den voet van en onder de | voorwaarden, gesteld bij de Regelen in de ordonnantie van 10 I Juli 1895 (Staatsblad n? 146), verleende subsidiën, blijven ge- I handhaafd, tenzij de betrokkenen verzoeken om toepassing I ook op hen van de Regelen, vastgesteld bij de ordonnantie van 4 Mei 1906 (Staatsblad n; 241).

Ten tweede: Te bepalen, dat deze ordonnantie in werking treedt op den dag harer afkondiging (2).

En opdat enz. (gewoon slot).

(!) Deze overgangsbepaling is aan de Begelen toegevoegd bij art. 2 van i ord. 30 November 1906 (Stbl. 1906 n». 495).

(2) Met buitenwerkingstelling van dit artikel 2 is bij art. 1 van i ord. 30 November 1906 (Stbl. 1906 n». 495) bepaald, dat de ord. 4 Mei 1906 (Stbl. 1906 n». 241) wordt geacht in werking te zijn getreden opi 1 Januari 1906.