is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. voor het hoofd eener uitgebreide school f 5 meer dan voor hem te goed zou worden gedaan, als hij hoofd eener eenvoudige school was;

e. voor hoofden van scholen, hulponderwijzers en kweekelingen ter hoofdplaats Menado f 10 per maand boven de

. hooger genoemde bedragen.

De verhoogde bedragen naar het aantal dienstjaren voor hoofden van scholen en voor hulponderwijzers, hiervoren bedoeld sub b en c, worden niet te goed gedaan, dan nadat door den beheerder der school in de opgaven voor subsidie is verklaard, dat de betrokkene behoorlijk zijn plicht doet.

II. voor leermiddelen en schoolbehoeften 75 cents per geregeld de school bezoekenden leerling. Het aantal leerlingen wordt daarbij berekend naar den maatstaf van artikel 1, alinea 2, sub 5°.

(2) Ten behoeve van bij de in werking treding dezer ordonnantie in de afdeeling Menado in functie zijnde gouvernements-onderwijzers, -hulponderwijzers en -kweekelingen, die overgaan in dienst van een lichaam, dat Inlandsche scholen onderhoudt, wordt als suppletoire subsidie nog te goed gedaan het verschil tusschen het inkomen, dat ieder hunner genoten zou hebben wanneer hij in zijn laatste Landsbetrekking ware werkzaam gebleven, en het ingevolge alinea 1 als tegemoetkoming in zijn salaris uit te keeren bedrag.

(3) De suppletoire subsidiën, bedoeld in de tweede alinea worden alleen toegekend, als de aanvrager zich schriftelijk verbindt de daar bedoelde onderwijzers, hulponderwijzers en kweekelingen, anders dan op eigen verzoek, niet te ontslaan dan wegens ongeschiktheid of om andere wettige redenen, ter beoordeeling van den Resident van Menado.

Artikel 3.

(1) Subsidie overeenkomstig artikel 2 wordt, onder nadere goedkeuring van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, verleend door den Resident van Menado, die in zijne beschikking de voorwaarde opneemt dat de aanvrager zich verbindt tot restitutie van de gelden, welke *volgens de beslissing van genoemden Departementschef ten onrechte mochten zijn uitbetaald.

(2) De Gouverneur-Generaal is bevoegd hoogere subsidiën of subsidiën naar een anderen maatstaf toe te kennen dan in artikel 2 genoemd.

Artikel 4.

(1) De aanvragen om subsidie worden ingericht en inge--