is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dien verstande, dat van deze premiën nooit meer dan één gelijktijdig zullen toegekend worden voor één persoon;

c. voor de kosten van gewoon onderhoud van het schoolgebouw en de inrichting daarvan, zoomede voor de kosten van aanschaffing van leermiddelen en schrijf- en teekenbehoeften f 1.— per leerling, zullende het aantal leerlingen daarbij worden berekend naar den maatstaf van artikel 1, alinea 2 sub 6e;

II. wanneer aan de school onderwijs wordt gegeven in vrouwelijke handwerken en/of andere vakken van huishoudkundigen aard, bovendien, ter tegemoetkoming:

a. in de bezoldiging van het daarmede belast personeel, indien het in artikel 1, alinea 2 sub 6e, bedoeld gemiddeld aantal leerlingen 50 of minder bedraagt, f 90.—, indien het meer bedraagt, f 180.—;

b. in de kosten van aanschaffing van benoodigdheden voor dat onderwijs f 2.— per leerling, zullende het aantal leerlingen daarbij worden berekend naar den maatstaf van artikel 1, alinea 2 sub 6e;

IIL wanneer aan de school ook onderwijs wordt gegeven in de Nederlandsche taal tot zulk een aantal lesuren 's weeks en op zoodanige wijze, dat daarvan naar het oordeel van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst resultaten kunnen verwacht worden, die voor de leerlingen van werkelijk nut zijn, bovendien:

a. f 30.— 's maands, wanneer dat onderwijs gegeven wordt door één of meer leerkrachten, in het bezit van een diploma van met gunstigen uitslag afgelegd kleinambtenaarsexamen of van een daarmede minstens gelijk te stellen diploma;

b. f 120.— 's maands, wanneer dat onderwijs gegeven wordt door eene leerkracht, in het bezit van eene akte van bekwaamheid als onderwijzeres bij het Europeesch lager onderwijs, of door meer leerkrachten, van wie ten minste één in het bezit is van zoodanige akte en de overige van een diploma, als bedoeld sub a;

kunnende in bijzondere gevallen door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst voor verkrijging van de sub a en b gemelde subsidiën van den daarbij gestelden eisch van het bezit van een diploma of eene akte, als daar genoemd, vrijstelling worden verleend.

Artikel 5.

(1) De Gouverneur-Generaal is bevoegd hoogere subsidiën