is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze slametan, waarbij het donga rasoel of ook het dongaslamët uitgesproken en veelal sëlawat betaald wordt, wordt steeds in de eigen woning gegeven en dient voornamelijk om de gunst der goden en geesten af te smeekén voor de zwangere, opdat zij geen miskraam (kèloeron) of eenig ander onheil krijgen zal. Deze slamëtan is niet algemeen.

De slamëtan nëloni of wiloedjëngan nigani voor de driemaandsche zwangerschap, gewoonlijk de eerste der offermalen, die voor deze délicate positie der vrouw gegeven worden, bestaande uit een of meer toempëngs van sëga poenar (geelgekleurde rijst) met wat daarbij behoort.

Het gebed voor deze slamëtan is het donga rasoel, waarvoor mede sëlawat wordt betaald, terwijl het doel van dit offer is, in de eerste plaats den gezant Gods en in dé tweede, door diens bemiddeling, de godheid zelf en de geesten gunstig te stemmen voor de zwangere en daardoor te voorkomen, dat haar in haren belangwekkenden staat eenig kwaad zal geschieden.

Deze slamëtan, die verre van algemeen is en dan altijd te huis gegeven wordt, wordt ook door geen andere festiviteiten gevolgd.

De slamëtan mitoni of slamëtan tingkëb, ook slamëtan nandangi, sëmajd en slamëtan ngroewah-ngrasoelakën, in de zevende maand der zwangerschap, (gewoonlijk op den Ten, 17en of 27en dier maand) het voornaamste der gedurende deze periode der vrouw gegeven offermalen, waarvoor, vooral bij een eerste zwangerschap, vele invitaties worden rondgezonden en dikwijls zeer vele uitgaven worden gedaan.

Bij deze slamëtan speelt het getal zeven één groote rol, want de voorgediende spijzen moeten bestaan uit zeven toempëngs met wat daarbij behoort, zeven soorten van djënang d. z. min of meer brijachtige snoeperijen, en, zoo mogelijk ook uit ze-