is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de waarheid omtrent de psyche van den inlander. Hun gerecht is af te wijzen als te sterk gekruid met producten van eigen ondeskundige vinding.

Van de z.g.n. „stille kracht" weten wij Hollanders nog te weinig om daaromtrent volledig-betrouwbare mededeelingen te doen. Uit hetgeen ik van tot oordeelen bevoegden daaromtrent heb vernomen blijkt mij, dat eenig scepticisme tegenover de verschijnselen op dit gebied geoorloofd is. Ik vertel hier van die „stille kracht" een verhaaltje, dat mij door een getuige werd gedaan '). Eenige jaren geleden werd door de directrice van een meisjeskostschool te Weltevreden het bevel gegeven tot het omhakken van een op het erf staanden waringin, die in den weg stond. De waringin (of beringin) is de indische „heilige" vijgenboom. Bij de inlandsche omgeving van de kostschool ontstond op grond van „gemoedsbezwaren" verzet tegen het omhakken van dezen boom. De directrice, flink

*) Het ligt geenszins in mijn bedoeling om met dit verhaaltje aan te toonen, dat alles, wat ons uit Indië wordt bericht omtrent stille kracht, goena-goena e. d., slechts „larie" zou zijn. Er komen inderdaad op dit gebied zeer verwonderlijke verschijnselen voor, die we niet kunnen verklaren. Maar uit mijn verhaaltje blijkt wel, dat niet alles, wat op 't eerste gezicht onverklaarbaar schijnt, dit ook werkelijk is. In het medegedeelde geval werd de manus agens ontdekt, waarschijnlijk wegens gebrek aan derzelver handigheid; ik vermoed, dat bij zorgvuldige en geduldige nasporingen door onbevooroordeelde lieden, die den inlander goed kennen, meerdere ontdekkingen op dit gebied te doen zouden zijn.