is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WRVWMWft W® INHOUD. ®HSDEDÊQ^®2^2CT®2®a£^®£3

Paq.

27e Brief. — Over dappere vrouwtjes en dappere paardjes en waardoor minachting voor de hoogere regeering in Opheffers hart is geslopen 68 28e „ Van ezel tot paard gepromoveerd en over rassen van allerlei slag ... 71 29e „ Hoe je liefde en haat voor wetenschap kan bijgebracht worden. Waarom Professor Van Vollenhoven Gouverneur-Generaal moet worden en waarom neef Eddy droop en 'tjavaansch een rotte taal

vond 74

30e „ Een order aan een controleur, gebaseerd op de knapheid van professor Snouck Hurgronje, en wat er van terecht kwam. . 78 31e „ Over Hollandsch spreken met de Inlandsche hoofden en waarom een exemplaar van dezen brief aan Professor Doctor Snouck Hurgronje moest toegezonden worden . . 85 32e „ Over verschillende soorten van opheffers en waarom Opheffer bidt vóór hij aan 't invullen van conduite - beoordeelingen

gaat 91

33e „ Waarom Opheffer mooie juffers met Java's mooie bergen vergelijkt en waarom een oude kluizenaar hem geen tapa wilde lee-

ren 93

34e „ Over Hollandsch spreken

en vastgeroeste laster. . 98

Pag.

35e Brief.— Wat de Gouverneur-Generaal opmerken zou, als hij met Opheffer in cognito naar het bosch ging . . 101 36e „ Waarom Opheffer geen kapitalist is geworden. Het nut van staathuishoudkunde en hoe hij in 5 minuten op de hoogte is van den oeconomischen toestand zijner afdeeling. 105 37e „ Opheffer is boos op Italië en nog boozer op Ki Wi-

roloekito 108

38e „ Waarom Opheffer gesignaleerd staat als kort aangebonden en Kromo geen koeli wil zijn. Opheffer verliest weer een illusie. 109 39e „ Over „huilerige" ethiek en Indië gaat, onderminderwaardige opheffers,

hard vooruit .... 113 40e „ Mr. Dr. Tendeloo na 22 jaren dienst nog controleur op ƒ 400.— 's maands. Om Gouverneur-Generaal te worden is universitaire opleiding niet noodig. . 116 41e „ Opheffer gaat een dissertatie lezen en verslikt zich daardoor aan zijn bittertje 118 42e „ Opheffer aan 't mopperen. De regeering veelal de rem. Opheffers, die meer waard waren dan een regiment .... 121 43e „ Over officieren, die van hun Kromo's helden maakten, en een departementschef, die geen vertrouwen heeft, alleen zich-zelfeen kraan vindt 124